Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Huổi Tóong 1 - Huổi Lèng, Mường Chà, Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết của chi bộ ĐẢNG trường mầm non Huổi Lèng: Lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng mô hình trường học " An toàn về An ninh trật tự" năm học 2015 - 2016

ĐB XÃ HUỔI LÈNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CB TR MN HUỔI LÈNG                              Độc lập – tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng mô hình
trường học  “ An toàn về An ninh trật tự”
Năm học 2015- 2016

   Căn cứ CV số 125/UNBN - NC ngày 03/03/2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà về việc triển khai phong trào toàn dân BVANTQ trong các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn toàn huyện. 
     Căn cứ Thông tư số 23 / 2012/ TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, trường học đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự"; Căn cứ chỉ thị số 02/CT- HU ngày 04/2/2016 của ban thường vụ huyện ủy Mường Chà v/v lãnh đạo  thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2016.
     Căn cứ kế hoạch số 74/KH – PGDĐT ngày 03/03/2016 của phòng giáo dục đào tạo v/v xây dựng cơ quan " An toàn về an ninh trật tự" năm 2016.
      Căn cứ Nghị quyết số  của đảng ủy xã Huổi Lèng về Lãnh đạo xây dựng xã Huổi Lèng an toàn về an ninh trật tự
      Căn cứ vào tính hình thực tế và kế hoạch của nhà trường năm học 2015-2016
    
CHI BỘ TRƯỜNG MN HUỔI LÈNG
QUYẾT NGHỊ:

I/ Đánh giá tình hình và công tác xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự trong năm học vừa qua:
1. Về công tác chỉ đạo:  
      Dưới sự lãnh đạo của chi bộ trong năm học vừa qua công tác xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự  của nhà trường đã đạt được những kết quả sau.
      Đầu mỗi năm học nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo công tác An ninh trường học. Xây dựng kế hoạch  thực hiện kết hợp với việc xây dựng  "trường học an toàn về an ninh trật tự "theo các nội dung của Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 03tháng 3 năm 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” huyện Mường Chà    Ban chỉ đạo của trường gồm có:
       1.  Hiệu trưởng - Trưởng ban
       2.  Phó HT - Phó ban
       3.   Nhân viên phụ trách y tế - Thành viên
       4 . Thành viên là các đ/c tổ trưởng, đại diện chi đoàn, đại diện công đoàn, đại diện giáo viên chủ nhiệm, đại diện Hội cha mẹ học sinh, bảo vệ trường
           Ban chỉ đạo có tất cả gồm 25 người
         Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và triến khai kế hoạch thực hiện trong toàn hội đồng sư phạm trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên trong ban chỉ đạo.
2. Xây dựng các quy chế phối hợp:
      Hằng năm Hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì phối hợp với cơ quan công an ở địa phương xây dựng Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường, định kỳ tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp; sơ kết hàng năm, tổng kết theo từng giai đoạn và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của nhà trường. Thực hiện ký cam kết
    Xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan; xây dựng nội quy học sinh và quy chế làm việc của nhà trường.
3. Thực hiện công tác tuyên truyền:
       Nâng cao năng lực thực hiện bảo đảm an toàn về trật tự an ninh trường học trong giáo viên và phụ huynh, học sinh và nhân dân
        Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo đã quán triệt một cách sâu sắc để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh các nội dung của Kế hoạch số    /KH-UBND-BCĐ ngày    của Ban chỉ đạo xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” huyện Mường Chà, Thông tư số 23/2012 /TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 Quy đinh về khu dân cư, xã phường, thị trấn, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự" và các văn bản chỉ đạo về thực hiện an toàn giao thông của các cấp.
4. Kết quả đạt được, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân:
     a/Kết quả: Trường học an toàn, an ninh trật tự được báo đảm, không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường, môi trường xung quanh an toàn, GV và HS không có ai vi phạm pháp luật, tình hình chính trị nội bộ của nhà trường được bảo đảm.
           Cán bộ giáo viên yên tâm công tác, phụ huynh tin tưởng khi gửi con tới trường, học sinh hăng say học tập trong một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và an toàn.
     b/ Những tồn tại và hạn chế:  không có.
II / Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự trong năm học 2015-2016. Phương hướng chung:
        Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh các quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ, ý nghĩa, tác dụng của việc xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trường học an toàn , bảo đảm về an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện  Chỉ thị số 09/CT-TW của ban Bí thư Trung ương Đảng  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo  của chi ủy chi bộ và đảng viên. Căn cứ Thông tư số 23/ 2012/ TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, trường học đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự"; Phấn đấu xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn" An toàn về an ninh trật tự"
2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
         2.1. Sự phối  hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự" năm học 2015- 2016
2.2. Công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền và công an xã Tam Đa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học.
          2.3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luậttrong nhà trường nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và, học sinh nhà trường.
          2.4. Đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về lao động trong nhà trường.
          2.5. Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua mà nhà trường đã đề ra trong năm học 2015 - 2016.
          2.6. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ về việc thực hiện trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong năm học 2015 -2016.
III. Tổ chức thực hiện:
    1. Chi ủy chi bộ phân công các đồng chí  trong cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết đối với Chi đoàn, công đoàn,và hội cha mẹ học sinh.
    2. Lãnh đạo nhà trường ra quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự trong năm học và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
    3. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể để ra các giải pháp thực thi, phù hợp với tình hình của nhà trường để phấn đấu đạt các tiêu chí về trường học an toàn về an ninh trật tự.
    4. Chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, và ban giám  hiệu nhà trường có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết này đến đoàn viên, hội viên, công nhân viên và học sinh ... của tổ chức mình.

Nơi nhận:                                                                        T/M CHI ỦY CHI BỘ
- ĐU-UBND;                                                                                  BÍ THƯ
- CA huyện Mường Chà;
- CA xã Huổi Lèng;
- Đăng trên Wesbsite trường;
- Lưu .
                                                                
                                                                                                     LÃ THỊ YẾN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết